W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w kwestii odpłatności za śmieci informujemy, że nie ma możliwości różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na rodzaj wytwarzanych odpadów. Powyższe wynika z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.