herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany


Dom Przedpogrzebowy w Świerklanach

Ogródek jordanowski przy Przedszkolu w Świerklanach Dolnych

Plac weekendowo-rekreacyjny w Świerklanach

Stacja transformatorowa w Strefie Przemysłowej w Świerklanach Górnych

Budowa przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum dla Jankowic

Budowa gimnazjum w Świerklanach Dolnych

Winda dla SPZOZ w Świerklanach Dolnych

Dom Przedpogrzebowy w Świerklanach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą Świerklany a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Świerklanach, dokonano w roku 2001 wydzielenia działki budowlanej stanowiącej współwłasność parafii i gminy i uzyskano pozwolenie na budowę Domu Pogrzebowego przy kościele parafialnym w Świerklanach. Do tej pory jedynie w Jankowicach funkcjonował podobny obiekt, oddany do użytku w roku 1999.

Roboty budowlane rozpoczęto 20 września 2001 r., a ukończono 30 czerwca 2002 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 145 m2, z czego 58 m2 stanowi sala uroczystości. Infrastrukturę towarzyszącą obiektu stanowią:

  • własny plac parkingowy na ok. 20 samochodów, połączony drogą wewnętrzną z cmentarzem przy kościele św. Anny,
  • trzykomorowy zbiornik na ścieki oraz podjazd pod budynek,
  • układ schodów terenowych i chodników z betonowej kostki brukowej,
  • wewnętrzny system kanalizacji deszczowej na terenie całej działki.

Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Poza salą uroczystości na 50 osób, posiada pięć oddzielnych sanitariatów, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych oraz dwa dla pracowników obsługi, pomieszczenie dla duchownego i biuro administratora. We wrześniu 2002 roku otoczenie Domu Przedpogrzebowego zazieleniono nasadzając krzewy i roślinność ozdobną, co w połączeniu z efektownym ogrodzeniem frontowym podnosi walory estetyczne obiektu.

Nowy Dom Przedpogrzebowy zapewnia godną oprawę uroczystości pogrzebowych kościelnych i świeckich wraz z obsługą od strony formalnej, a jednocześnie pełni funkcję zaplecza socjalno-sanitarnego dla uczestników ceremonii i osób odwiedzających cmentarz.

Ogródek jordanowski przy Przedszkolu w Świerklanach Dolnych

Ogródek jordanowski, którego budowę rozpoczęto 18 stycznia i ukończono 25 sierpnia 2000 roku, obejmuje teren 3 300 m2. Obiekt pełni funkcję placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas młodszych szkoły podstawowej. Układ alejek spacerowych, które zarazem pełnią funkcje ścieżek rowerowych, łączą między sobą urządzenia zabawowe (karuzelę, zjeżdżalnię, huśtawki itp.). Cały ogródek został ogrodzony i zazieleniony poprzez liczne nasadzenia drzew i krzewów. Od strony skarpy teren ogródka posiada własne oświetlenie nocne, co znacznie podnosi bezpieczeństwo w rejonie obiektu.

Plac weekendowo-rekreacyjny w Świerklanach

W Świerklanach, poza parkingiem obok kościoła parafialnego, nie było dotąd obiektu mogącego pełnić funkcję miejsca zgromadzeń z okazji świąt i uroczystości lokalnych, państwowych i kościelnych. Obiektem takim - oddanym do użytku w czerwcu 1996 roku - dysponowały dotąd tylko Jankowice.

Na mocy decyzji wójta gminy o warunkach zabudowy ze stycznia 2000 roku i udzielonego w grudniu tego samego pozwolenia na budowę placu, w połowie sierpnia 2001 roku przystąpiono do robót budowlanych. Prace zakończono 30 czerwca 2002 r., a uroczystego otwarcia dokonano w lipcu 2002 r.

Plac weekendowo-rekreacyjny stanowi wielofunkcyjny zespół obiektów obejmujący m.in.: 2 boiska do gier zespołowych, plac zabaw dla dzieci, wybrukowany plac dla widzów z trzema drewnianymi altanami i budynek sceny z zapleczem socjalnym dla występujących artystów. Budynek sceny estradowej o kubaturze 1 299 m3 i o łącznej powierzchni użytkowej 185 m2, mieści zadaszoną scenę o powierzchni 123 m2, dwa sanitariaty, garderobę i pomieszczenie tzw. sterowni dla obsługi technicznej widowisk.

Poza ww. obiektami na terenie placu usytuowano mniejsze elementy małej architektury - jak miejsce do pieczenia na rożnie, wolnostojące murowane punkty czerpalne z wodą bieżącą, a także zespół systemowych kabin w.c. z wodą bieżącą, skanalizowanych do oddzielnego zbiornika na ścieki. Poszczególne obiekty kompleksu połączono wybrukowanymi alejkami i oświetlono wolnostojącymi latarniami parkowymi.

Obiekt, ze względu na dogodne położenie i swoją wielofunkcyjność, służył będzie mieszkańcom Świerklan i przybywającym gościom zarówno jako miejsce imprez o charakterze rekreacyjnym, jak również w czasie lokalnych i ponadlokalnych uroczystości o poważniejszym charakterze.

Stacja transformatorowa w Strefie Przemysłowej w Świerklanach Górnych

W sukcesywnie prowadzonej rozbudowie infrastruktury technicznej Strefy Przemysłowej w Świerklanach Górnych wykorzystywane są środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2000 - Spójność społeczna i gospodarcza. Program ten ukierunkowany na rozwój małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw umożliwić ma samorządom tworzenie dogodnych warunków do powstawania na terenie ich działania nowych miejsc pracy.

W związku z zamierzeniem inwestycyjnym firmy Becker-Warkop, jakim było przeniesienie jej obiektów produkcyjnych wraz z zapleczem administracyjno-biurowym z terenu Szybu VI w Jankowicach do Strefy Przemysłowej w Świerklanach Górnych, firma Becker-Warkop zakupiła stosowną parcelę w strefie, gmina natomiast zadeklarowała wzniesienie budynku stacji transformatorowej na potrzeby planowanej inwestycji oraz modernizację ul. Przemysłowej.

W okresie od 24 czerwca do 24 września 2002 r. korzystając z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, gmina wzniosła w Strefie Przemysłowej nowy budynek stacji transformatorowej, przeznaczony dla trzech transformatorów zasilających nowo wznoszony kompleks budynków firmy Becker-Warkop. Kompleks ten złożony z trójnawowej hali produkcyjno-remontowej, budynku biurowo-administracyjnego i zespołu budynków garażowych, stanowić może nie tylko wizytówkę świerklańskiej Strefy Przemysłowej lecz także miejsce pracy dla licznych mieszkańców gminy.

Nowy budynek transformatora (obok realizowanej w tym samym okresie modernizacji drogi dojazdowej do strefy) stanowi kolejny krok, jaki uczyniła gmina na drodze do pozyskania inwestorów chcących zainwestować w zakład produkcyjny zlokalizowany na terenie strefy przemysłowej.

Budowa przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum dla Jankowic

W związku z prowadzoną eksploatacją górniczą, postępująca degradacja powierzchni terenu i istniejącej zabudowy w obrębie ulicy Kościelnej w Jankowicach, wymusiła pilne przygotowanie nowej bazy dydaktycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej, dzieci z Przedszkola przy ul. Prostej i uczniów Gimnazjum w Jankowicach.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie i uwzględniając uwarunkowania narzucone ostatnią reformą systemu oświaty, Rada Gminy zdecydowała o wzniesieniu w Jankowicach, poza terenem najsilniejszych wpływów eksploatacji górniczej, nowego kompleksu oświatowego. W skład wznoszonego od 20 lipca 2001 r. zespołu obiektów wchodzi: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

Etap I, którego zakończenie nastąpi 30 kwietnia 2003 r., obejmuje całość robót w obrębie segmentów obiektu tworzących szkołę podstawową oraz zamknięcie stanów surowych części przedszkolnej z małą salą gimnastyczną i części gimnazjalnej. W kolejnych etapach realizacji wykonane zostaną roboty wykończeniowe budynku przedszkola i gimnazjum oraz zastąpi ukończenie segmentu sportowego obejmującego małą salę na piętrze nad przedszkolem w segmencie D1 oraz elementy infrastruktury zewnętrznej, w tym dwa pełnowymiarowe boiska do gier zespołowych wraz z budynkiem zaplecza oraz ogródek jordanowski.

Realizowany obecnie etap I inwestycji obejmuje poza ww. zakresem, wykonanie koniecznej do normalnego funkcjonowania szkoły, infrastruktury towarzyszącej, w tym: nowej kanalizacji, przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej, infrastruktury komunikacyjnej obejmującej wewnętrzne ciągi piesze i drogi kołowe p.poż. Łączna powierzchnia objętego robotami terenu wynosi ok. 4,8 ha, z czego ok. 1,1 ha stanowią ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, parkingi i place przyszkolne.

Łączna powierzchnia zabudowy kompleksu obiektów wynosi 5 109 m2, jego kubatura wynosi 37 586 m3, a powierzchnia użytkowa pomieszczeń pomieszczeń 7 375 m2. Przewidywane ilości uczniów wynoszą odpowiednio: 312 w szkole podstawowej 156 w gimnazjum. Kompleks podzielony został na strefy wg wieku i potrzeb przebywających w nim dzieci. Poza częścią przedszkolną wydzielono w nim strefy użytkowane przez klasy młodsze (I-III) i starsze (IV-VI) oraz strefę dla klas gimnazjum. Obiekt wyposażony będzie w windę dla niepełnosprawnych.

Budowa gimnazjum w Świerklanach Dolnych

W związku z napływem kolejnych roczników uczniów w wieku gimnazjalnym, przy jednoczesnym braku stosownych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świerklanach Dolnych, Rada Gminy zdecydowała o budowie gimnazjum przy istniejącej szkole podstawowej. W oparciu o decyzję wójta gminy o warunkach zabudowy z 19.02.2001 r., po wyłonieniu w drodze przetargu projektanta i po ukończeniu prac projektowych dokonano wyboru wykonawcy i 14 stycznia 2002 r. rozpoczęto roboty budowlane. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót do dnia 30 maja 2003 r.

Nowo wznoszony obiekt przylegać będzie do istniejącej szkoły od strony południowej i połączony z nią będzie napowietrznym łącznikiem w poziomie I piętra. Oprócz dwuskrzydłowej części dydaktycznej i sali gimnastycznej z zapleczem inwestycja obejmuje m.in. boiska sportowe, ciągi piesze i jezdne, pełen zakres przyłączy oraz zbiornik na ścieki sanitarne. Powierzchnia zabudowy nowobudowanych obiektów wyniesie 1 897 m2, ich kubatura ok. 12 671 m3, a powierzchnia użytkowa 2 803 m2.

Nowe gimnazjum pomieści jednorazowo około 300 uczniów. Osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózkach lub o kulach inwalidzkich) skorzystać będą mogły z pochylni wejściowej z pochwytami oraz ze specjalnie zaprojektowanej windy osobowej.

Winda dla SPZOZ w Świerklanach Dolnych

W ramach znoszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy medycznej na terenie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Świerklanach, w oparciu o zaktualizowaną w czerwcu 2002 r. dokumentację projektową, 9 września 2002 roku rozpoczęto roboty modernizacyjne ośrodka obejmujące:

  • dobudowę jednoprzystankowej zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyziemia na I piętro,
  • przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyziemia na parter,
  • dostosowanie sanitariatu na I piętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie w sąsiedztwie windy i podjazdu wydzielonego parkingu dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Planowany termin ukończenia całości robót wyznaczono na 15 listopada 2002 r. Szyb windy zaprojektowano jako wolnostojący, wykonany z lekkich, aluminiowych profili systemowych malowanych proszkowo. Winda wyposażona jest w elektryczny podnośnik śrubowy zapewniający płynność pracy urządzenia. Podjazd dla wózków wyposażony zostanie w pochwyty ze stali nierdzewnej i podobnie jak parking - wybrukowany kostką betonową. Adaptacja sanitariatu polegać będzie na poszerzeniu otworów drzwiowych, wykonaniu montażu przyborów sanitarnych i specjalnych uchwytów ułatwiających korzystanie z wc osobom poruszającym się na wózkach.


kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe