Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer wniosku: WND-RPSL.05.01.02-24-07A1/16
Wartość całkowita projektu: 12 017 004,95 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 4 629 216,62 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Projekt dotyczy budowy kanalizacji w sołectwie Jankowice w rejonie ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozwej, Topolowej oraz Akacjowej. W ramach projektu przewidziano budowę ok. 10 km kanalizaji, budowę 3 przepompowni oraz punktu zlewnego zlokalizowanego przy ul. Nowej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020