Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany” Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer umowy: UDA-RPSL.04.01.02-24-027H/16
Wartość całkowita projektu: 425 637,52 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 300 000,00 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Głównym celem projektu był wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Świerklany.

Celami dodatkowej to:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych jak: CO2 i PM10.
 • wzrost bezpieczeństwa na ulicach bądź częściach, gdzie realizowany jest projekt.

W ramach projektu powstała infrastruktura oświetleniowa umożliwiająca wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.

W ramach realizacji projektu zamontowano 36 lamp LED wraz z modułami fotowoltaicznymi na następujących ulicach:

Świerklany:

 • ul. Świerkowa – 6 szt,
 • ul. Tęczowa – 9 szt,
 • ul. Stokrotkowa – 3 szt,
 • ul. Łokietka – 3 szt,
 • ul. Stawowa – 6 szt.

Jankowice:

 • ul. Równoległa – 6 szt,
 • ul. Jaworowa – 3 szt.

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej
W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania dofinansowania tj:

 1. dokumentację techniczną w skład, której wchodziła:
  • wykonanie projektu budowlanego budowy urządzeń fotowoltaicznych spełniających funkcję oświetlenia dojazdu do posesji na terenie Gminy Świerklany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla ww. projektu, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 2. wykonanie niezbędnych analiz.

Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury oświetlenia
Przedmiotem zadania była budowa infrastruktury oświetlenia umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany w Świerklanach przy ulicy: Świerkowej, Tęczowej, Stokrotkowej, Łokietka, Stawowej, oraz w Jankowicach przy ulicy: Równoległej i Jaworowej.
Zakres inwestycji obejmował:

 • wykonanie wykopów pod fundamenty słupa solarnego,
 • posadowienie fundamentów słupów lamp solarnych w gruncie,
 • montaż słupów do fundamentów i konstrukcji wsporczych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych i opraw LED, podłączenie elektryczne elementów składowych lampy solarnej, montaż sterownika lampy oraz jego oprogramowania,
 • uruchomienie i testowanie lamp solarnych,
 • kontrola jakości.

Zadanie nr 3: Promocja projektu
Przeprowadzono promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie www oraz "Kurierze Gminy Świerklany. Obok Urzędu Gminy zamontowano pamiątkową tablicę. Na słupach zamontowano pamiątkowe tabliczki.

Realizacją projektu zakończono w listopadzie 2016 roku.

autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany
autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany
autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany
autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany
autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany
autonomiczne oświetlenie solarne na terenie Gminy Świerklany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logotypy funduszy europejskich.