Gmina Świerklany otrzymała dofinansowanie z Fudnuszu Spójności na projekt pn: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025".

Dofinansowanie zostało przyznane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Beneficjernt: Gmina Świerklany

Wartość projektu: 121 500,00 zł (kworta z umowy o dofinansowanie)

Wkład własny: 12 150,00 zł (kworta z umowy o dofinansowanie)

Kwota dofinansowani: 109 350,00 zł(kworta z umowy o dofinansowanie)

Okres realizacji: XII 2016 - VI 2017

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano nasepuące działania:

  • opracowanie diagnozy na podstawie, której zostanie sporządzony Gminny Program Rewitalizacji,
  • aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzenngo,
  • aktualizacja MIejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • promocja projektu,
  • organizacja konsultacji społecznych.

 

Logotypy funduszy europejskich