EDUKACJA BEZ BARIER+

Edukacja bez barier + jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

CELEM PROJEKTU jest poprawa sytuacji edukacyjno - społecznych 325 uczniów uczęszczających do wszystkich 3 szkół podstawowych Gminy Świerklany poprzez zapewnienie im udziału w okresie X.2018-II.2020 w atrakcyjnych, dopasowanych do potrzeb i możliwości zajęciach edukacyjnych opartych o zakupione w projekcie nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie kompetencji 60 nauczycieli tych szkół w zakresie pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych w okresie X.2018-III.2020

DZIĘKI PROJEKTOWI wielu uczniów uzyska możliwość udziału w zajęciach, które będą pogłębiać ich zainteresowania i talenty oraz wyrównywać braki edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Realizacja zajęć oparta zostanie na podejściu zindywidualizowanym przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kadrze nauczycielskiej, dla której zaplanowano różne formy doskonalenia zawodowego.
Najważniejsze efekty realizacji projektu, to:

  • objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 325 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany, z tego 295 uczniów podniesie kompetencje kluczowe,
  • doskonalenie nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie,
  • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,

Realizacja projektu EDUKACJA BEZ BARIER +, którego wartość wynosi 496 439,25 zł (w tym 446 795,32 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 49 643,93 zł z budżetu gminy), zakończy się 30 kwietnia 2020 roku.

fundusze europejskie-program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia europejska-europejski fundusz społeczny