Na terenie Gminy Świerklany działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy mogą własnym transportem dostarczać niektóre odpady komunalne.

Lokalizacja: Świerklany, ul. Pogodna 5

Godziny otwarcia:

1) wtorek w godzinach od 10:00 do 19:00
2) środa w godzinach od 7:00 do 15:00
3) czwartek w godzinach od 10:00 do 19:00
4) piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
5) sobota w godzinach od 7:00 do 13:00 (przyjmowane są tylko bioodpady)
- jednakże poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dodatkowe wyjaśnienie: od wtorku do piątku odbierane są w PSZOK wszystkie odpady, w tym także bioodpady. Natomiast w soboty odbierane są tam wyłącznie bioodpady. 


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem funkcjonowania PSZOK: 

 

 

Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK:

1) odpady komunalne papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) bioodpady,

4) odzież i tekstylia,

5) zużyte opony - w ilości nie większej niż 8 szt. od właściciela nieruchomości w danym roku;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 2 tony od właściciela nieruchomości w danym roku,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie większej niż 2 tony od właściciela nieruchomości w danym roku,

8) odpady niebezpieczne,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

UWAGA! Obowiązują następujące ograniczenia ilości przyjmowanych na PSZOK odpadów:

  • zużyte opony – max. 8 szt. od właściciela nieruchomości w danym roku,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – max. 2 tony od właściciela nieruchomości w danym roku,
  • odpady wielkogabarytowe – max. 2 tony od właściciela nieruchomości w danym roku.

Ponadto informujemy, że począwszy od 1 marca 2022 r. w soboty odbierane są tylko i wyłącznie odpady biodegradowalne (zielone + kuchenne).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzeniem Nr W.0050.91.2022 Wójta Gminy Świerklany z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniony został regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklanach.

Wcześniej informowaliśmy o tym, że począwszy od 1 marca 2022 r., odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane są wyłącznie za okazaniem kart PSZOK przekazanych wcześniej właścicielom nieruchomości, zaś jeśli odpady te dostarczane są przez osobę inną niż osoba, do której należy karta PSZOK, wymagane jest dostarczenie jednorazowego upoważnienia właściciela i oświadczenia osoby przekazującej odpady. Zmiana polega na tym, że od dnia 15 kwietnia 2022 r. możliwe jest wystawienie upoważnienia stałego, które ważne jest przy każdorazowej wizycie w Punkcie, przy czym upoważnienia jednorazowe także mogą być stosowane. Do właściciela karty PSZOK należy więc decyzja, czy odpady przekazuje do Punktu osobiście, a jeśli zleca to komuś innemu, to powinien się określić, czy jest to sytuacja jednorazowa, czy może chce upoważnić kogoś na stałe do wykonywania tej czynności.

Upoważnienie stałe właściciel karty PSZOK może wystawić np. na innego członka rodziny, który w jego imieniu będzie dostarczał odpady do Punktu i który po okazaniu karty PSZOK należącej do właściciela oraz własnego dowodu osobistego, załatwi wszelkie formalności. Wzór upoważnienia jednorazowego stanowi Załącznik nr 1, a upoważnienia stałego – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.91.2022 Wójta Gminy Świerklany z dnia 14.04.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklanach. Formularze, o których mowa, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również można je pobrać w wersji papierowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach oraz w Urzędzie Gminy Świerklany (biuro nr 003), gdzie docelowo wypełnione i podpisane upoważnienia powinny zostać złożone.

Kolejną zmianą obowiązującą od połowy kwietnia 2022 r. jest zmniejszenie limitu odbioru odpadów budowlano-rozbiórkowych z 5 ton na 2 tony od nieruchomości w skali roku. Nie uległ natomiast zmianie limit odbioru odpadów wielkogabarytowych – nadal są to 2 tony od nieruchomości na rok. W przypadku zużytych opon sytuacja wygląda podobnie – bezpłatnie odbieranych jest 8 szt. opon od 1 nieruchomości na rok.

Ważna informacja dotycząca elektrośmieci (odpadów elektrycznych i elektronicznych) – przypominamy, że należy dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w całości, a nie w częściach. Zdarza się, że mieszkańcy naszej gminy przekazują zużyte pralki czy lodówki, z których wcześniej wymontowane zostały niektóre elementy. Informujemy, że ww. odpady w takiej formie nie będą przyjmowane w PSZOK-u.