Od 1.01.2021r każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Właściciel nieruchomości deklarujący kompostownik nie będzie już mógł oddawać bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

WAŻNE!

Kompostownik to pojemnik na powierzchni ziemi o ściankach ażurowych zapewniających dostęp powietrza, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost.

UWAGA! Gnojownik to nie jest kompostownik.

Bioodpady to trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa i kości), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie

Zobacz:

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek o których mowa wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 Od 01.01.2021r zlikwidowane zostaną PSZOKi w których zbierane są odpady zielone: przy ul. Gogołowskiej w Świerklanach oraz przy ul. Prostej w Jankowicach.
Odpady zielone będzie można oddać w PSZOKu przy ul. Pogodnej 5 w Świerklanach


Od 01.01.2021r właściciele nieruchomości zaopatrują się w worki do selektywnej zbiorki odpadów na własny koszt i we własnym zakresie w dowolnym sklepie przemysłowym, budowlanym lub przemysłowo- spożywczym, np. OBI, Castorama, LIDL itp