Zgodnie z Uchwałą nr 479/LXXIII/23 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 1. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny: 27,00 zł;
  • Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: 80,00 zł

 2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  • Miesięczna wysokość zwolnienia od nieruchomości: 6,00 zł;

UWAGA!

 • zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • każdy właściciel nieruchomości, objęty systemem otrzyma pisemne zawiadomienie o zmianie naliczenia opłaty, według nowej stawki na przełomie (luty/ marzec);
 • terminy zapłaty za gospodarowanie odpadami zostają bez zmian.