W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, gmina Świerklany ogłasza nabór uczestników do Programu.

 

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1)            dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)            osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja usługi jest całkowicie bezpłatna dla uczestników.

 

Realizatorem Programu jest Gmina Świerklany.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

Usługi asystencji osobistej nie mogą być świadczone przez: członków rodziny , opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu (przy czym przez członków rodziny rozumie się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu).

 

Nabór do Programu zacznie się 27 lutego 2023 i zakończy się 10 marca 2023 roku.

Dokumenty do złożenia można pobrać poniżej lub uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.11 lub 2.09.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy, tj. pon. – śr. 7:30-15:30, czw. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 14:00. Dokumenty można złożyć:

- osobiście, pocztą lub kurierem (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AOON 2023”),

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku wysyłania skanów lub zdjęć mailem, konieczne będzie złożenie ich wersji papierowych do dnia 17 marca 2023 roku).

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 43 27 532 lub 32 43 27 531.

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

 

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Oświadczenie uczestnika Programu

Oświadczenie o wskazaniu opiekuna (nieobowiązkowe)

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej

Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (nieobowiązkowe)

 

Dokumenty do zapoznania: