W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2023 Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, gmina Świerklany ogłasza nabór uczestników do Programu.

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

W bieżącym roku Program „Opieka wytchnieniowa”  będzie realizowany w formie tzw. pobytu dziennego, tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja usługi jest całkowicie bezpłatna dla uczestników.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM (załączona do pobrania poniżej). Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dlatego też rekomendujemy jej złożenie wraz innymi wymaganymi dokumentami.

 

Realizatorem Programu jest Gmina Świerklany.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej )/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

 

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez: członków rodziny , opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu (przy czym przez członków rodziny rozumie się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu).

 

Nabór do Programu zacznie się 27 lutego 2023 i zakończy się 10 marca 2023 roku.

Dokumenty do złożenia można pobrać poniżej lub uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.11 lub 2.09.

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy, tj. pon. – śr. 7:30-15:30, czw. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 14:00. Dokumenty można złożyć:

- osobiście, pocztą lub kurierem (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa 2023”),

- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku wysyłania skanów lub zdjęć mailem, konieczne będzie złożenie ich wersji papierowych do dnia 17 marca 2023 roku).

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 43 27 532 lub 32 43 27 531.

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Oświadczenie uczestnika Programu

Oświadczenie o wskazaniu opiekuna (nieobowiązkowe)

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej

Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (nieobowiązkowe)

 

Dokumenty do zapoznania: