Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 26 stycznia 2023r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15.12.2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 11.01.2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/LX/22 Rady Gminy Świerklany z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargu na zawarcie umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklany na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.
 16. Informacja Wójta Gminy Świerklany dotycząca renty planistycznej o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2022.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy za rok 2022.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2022.
 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 20. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerklany za rok 2022.
 21. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie sesji.

 

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha