Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40) w zw. z § 27, 28 ust. 2 i 33 ust. 2 Statutu Gminy Świerklany informuję, iż w dniu 11 stycznia 2023r. o godz. 15:15 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się zwołana na wniosek Wójta Gminy sesja nadzwyczajna Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
  5. Zamknięcie sesji.

 

     Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha