W związku z trwającym sezonem zimowym i zwiększonym ryzykiem zagrożenia występującego w obiektach budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu oraz lodu, poniżej zamieszczamy komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

dotyczący użytkowania obiektów w okresie zimowym

W związku z trwającym sezonem zimowym i zwiększonym ryzykiem zagrożenia występującego w obiektach budowlanych, spowodowanego zaleganiem na dachach śniegu oraz lodu informuję, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo budowlane (art. 61). Dotyczy to w szczególności okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o których jest mowa powyżej, właściciel/zarządca obiektu powinien podjąć bezzwłocznie działania, mające na celu niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i lód zapewniając, w razie konieczności, odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku oraz usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu, również stanowi zagrożenie dla konstrukcji budynku, w związku z czym, prace te powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, pod nadzorem osoby posiadającej stosowną wiedzę techniczną, celem wyeliminowania ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

W zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym należy także zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego).

Obiekty budowlane – w okresie ich użytkowania – powinny być poddawane okresowym kontrolom, zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymywanie obiektów w odpowiednim stanie technicznym i użytkowym jest jego właściciel bądź zarządca (art. 61 Prawa budowlanego). Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów oraz bezpieczeństwo użytkowania, podlegają odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej. Stosownie do treści art. 91a ustawy Prawo budowlane, niezgodne z przepisami utrzymanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku. 

opis grafiki: zdjęcie przedstawia sople zwisające z dachu (dostępność cyfrowa)