Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.10.2022r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Świerklany oraz zmiany uchwały nr 3/I/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców zamieszkujących w Gminie  Świerklany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 298/XLIV/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 listopada 2021r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2023 – 2027.
 17. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklany:
  1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  2. Zgłaszanie kandydatów;
  3. Przeprowadzenie wyborów;
  4. Protokół Komisji Skrutacyjnej;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/I/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Świerklany.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świerklany w roku szkolnym 2021/2022.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha