Informujemy mieszkańców, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach dwóch programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

  1.  "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”
  2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

 

Obydwa nabory skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów – i kończą się 10 listopada. W przypadku zyskania dofinansowania, realizowane będą w roku 2023.

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

 

Programy „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Linki do stron Programu:

Opieka wytchnieniowa: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Asystent osobisty: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023