Wójt Gminy Świerklany
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki : URZĄD GMINY ŚWIERKLANY , 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85,

 1. Określenie stanowiska urzędniczego

Podinspektor – Ekodoradca ( wymiar czasu pracy 1/2 etatu)

Przewidywany okres zatrudnienia pokrywa się z okresem trwania projektu tj. 6 lat.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. a) posiadanie obywatelstwa polskiego (o to stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych - (tj. Dz .U. z 2022 r. poz. 530 )
 2. b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku,
 5. e) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. f) wykształcenie wyższe,
 7. g) prawo jazdy kat. B,
 8. h) gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się m.in. z koniecznością odbycia    obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),
 9. i) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

 1. a) preferowane wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, energetyka, odnawialne źródła energii, budownictwo, ekonomia, zarządzanie,
 2. b) znajomość następujących przepisów: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla Woj. Śląskiego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych, Ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach, Prawa energetycznego,   Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i kraju), zagadnień dotyczących klimatu, energii odnawialnej itp.
 3. c) doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, doświadczenie przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w PONE i PGN, doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego, doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie, umiejętność korzystania z mediów społecznościowych i ich wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych, doświadczenie w zakresie organizacji spotkań, zajęć edukacyjnych, happeningów i eventów,
 4. d) predyspozycje osobowościowe:
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
 • gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
 • kreatywność, podejmowanie inicjatyw,
 • elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie.

III. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

 Główne obowiązki:

 • przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem);
 • realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania;
 • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego;
 • aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych;
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi:
  • realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej,
  • podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
  • realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń;
 • wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym:
  • udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia,
  • pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;
 • fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;
 • prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.:
  • organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów,
  • opracowanie i publikacja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych (gminy i projektu),
  • działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze.
 • bieżąca współpraca z władzami gminy, innymi organami administracji publicznej, lokalną prasą/telewizją, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW etc.;
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań;
 • planowanie i monitorowanie budżetu gminy w projekcie;
 • stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo Związkiem Subregionalnym;
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka;
 • proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu;
 • współpraca z komórką gminy lub pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy);
 • aktywny udział w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach itp.;
 • udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Beneficjenta Koordynującego i/lub właściwy miejscowo Związek Subregionalny;
 • aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów;
 • monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 2. a) wymiar czasu pracy – ½ etatu
 3. b) miejsce pracy - Urząd Gminy Świerklany,
 4. c) warunki pracy - praca przy komputerze  4 godziny,  w budynku, w którym znajduje się winda, w  pomieszczeniu wieloosobowym, praca w terenie. Budynek posiada wewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo  umożliwiającą komunikację na poziomie pięter, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W wrześniu 2022r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Świerklany, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • Własnoręcznie podpisany oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie - załącznik nr 3,
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego - załącznik nr 4,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- załącznik nr 5,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych- załącznik nr 6
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku- załącznik nr 7
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - załącznik nr 9
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii- załącznik nr 8
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B- załącznik nr 10
 • kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, opatrzone własnoręcznym podpisem – Załącznik nr 1,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

 

UWAGA:

 • List motywacyjny, kwestionariusz osobowy, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność kopii z oryginałem.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

 

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17.10.2022 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany na parterze urzędu (pok. nr 09), w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  Podinspektor- Ekodoradca”

VII. Inne informacje:

 • do dalszej rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub drogą elektroniczną,
 • dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  
 • aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43 27 532,
 • kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Świerklany

                                                                                                          /-/   mgr Tomasz Pieczka

Świerklany dnia 05.10.2022 r.                                                       

 

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY