Informuję, iż w dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.05.2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 270/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerklany.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Świerklany na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy Województwu Śląskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piecha