W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Gminy Świerklany, podczas której radni podsumowali i ocenili działania władz gminy. Wójt Tomasz Pieczka uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, jak również radni przyjęli raport o stanie gminy za ubiegły rok i udzielili wójtowi wotum zaufania. Wcześniej odbyła się debata nad raportem. 

Decyzja Rady Gminy Świerklany dotycząca poparcia działań władz gminy, została poprzedzona gruntowną analizą sytuacji – radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Świerklany za miniony rok, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również z pozytywną opinią RIO dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Świerklany, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. O udzielenie wójtowi Tomaszowi Pieczce absolutorium wnioskowała również Komisja Rewizyjna działająca przy RG Świerklany. 

Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt Tomasz Pieczka otrzymał jednogłośnie - udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, wszyscy byli „za”.