Informuję, iż w dniu 31 maja 2022r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.04.2022r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2021 rok:
  1. debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok - absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2021;
  3. informacja o stanie mienia komunalnego;
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021;
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2021 rok.
 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach.
 12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za rok 2021.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 30.05.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Świerklany (sekretariat).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha