Trwa nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2021, finansowanego z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego. Nabór ten prowadzony będzie w miesiącu grudniu. Osoby niepełnosprawne będą mogły w bieżącym miesiącu otrzymać ok. 30 godzin wsparcia w postaci usług asystenta.

UWAGA! Warunkiem otrzymania wsparcia jest wskazanie przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego, osoby, która mogłaby pełnić funkcję asystenta. Nie może być to najbliższy krewny i osoba zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Z asystentem zostanie zwarta umowa zlecenie. Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt pod nr telefonu 32 43 27 532.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

- w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

- w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- w załatwianiu spraw urzędowych;

- w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!