Mieszkańców naszej gminy informujemy o tym, że w piątek 5 listopada 2021 r. zostanie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z zaplanowaną przerwą techniczną systemu informatycznego, dotyczącą wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski placów. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu będzie możliwe w tym dniu tylko do godziny 11:30.

Od poniedziałku 8 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane według nowych zasad – będzie obowiązywał nowy wzór wniosku, a osoba, która ukończyła 12. rok życia, będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu będzie również wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

UWAGA: DOTYCHCZAS WYDANE DOWODY OSOBISTE ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ ZGODNIE Z DATĄ WAŻNOŚCI W NICH ZAMIESZCZONĄ.

NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIANIA ICH NA NOWE!