W związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku zwrócił się do Gminy Świerklany z prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczących przyczyn pojawienia się zagrożenia i sposobów zabezpieczenia gospodarstw w odniesieniu do tej choroby. Ze względu na nieznaczne oddalenie wykrytych ognisk choroby istnieje duże ryzyko rozprzestrzenienia się grypy ptaków na teren naszego powiatu. 

 

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków – informacje

Grypa ptaków jest niezwykle zakaźną i zaraźliwą chorobą występującą u drobiu domowego, mogącą powodować 100% śmiertelność ptactwa w dotkniętych nią stadach. Rozprzestrzenienie wirusa następuje poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w roznoszeniu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Jednak najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptakami wodnymi.

Z tego powodu wszyscy hodowcy drobiu, zarówno właściciele ferm wielkotowarowych jak i właściciele drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym, zobowiązani są do wdrożenia właściwej prewencji poprzez zastosowanie środków bioasekuracyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Dodatkowo zaleca się:

- zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana  w chowie ściółkowym, przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);

- regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

- eliminację wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);

- powstrzymanie się (w miarę możliwości) przed tworzeniem sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;

- powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);

- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców.

Grypa ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne hodowców, na fermach których wystąpiła. Ma to przełożenie na sytuację ekonomiczną całej branży drobiarskiej w kraju, a przez to na kondycję ekonomiczną państwa. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza na temat rozprzestrzeniania się wirusa i stosowanie właściwej bioasekuracji w gospodarstwach.