W dniach od 18 do 23 marca br. prowadzone były konsultacje projektów następujących uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2021 roku. Informujemy, że w ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. 

Konsultacjom społecznym poddany został również od dn. 22.03, projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Także i w tym przypadku nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. 

Projekty ww. uchwał zostaną przedstawione w zaproponowanej formie podczas najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany.