W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, gmina Świerklany ogłasza nabór uczestników do Programu.

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja usługi jest całkowicie bezpłatna dla uczestników.

Realizatorem Programu jest Gmina Świerklany.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 •     wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 •     wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 •     załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 •     korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 •     zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do Gminy Świerklany.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Nabór do Programu zacznie się 20 lutego 2024 i zakończy się 29 lutego 2024 roku.

Dokumenty do złożenia można pobrać poniżej lub uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 2.11 lub 2.09.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy, tj. pon. – śr. 7:30-15:30, czw. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 14:00. Dokumenty można złożyć:

 • osobiście, pocztą lub kurierem (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AOON 2024”),
 • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku wysyłania skanów lub zdjęć mailem, konieczne będzie złożenie ich wersji papierowych do dnia 6 marca 2024 roku).

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 43 27 532 lub 32 43 27 531.

Wymagane dokumenty do złożenia:

 1. wypełniona i podpisana karta zgłoszenia do Programu (wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu);
 2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego – umożliwiającego weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie;
 3. kserokopia pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy);
 4. wypełniona i podpisana karta zakresu czynności asystenta (wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu);
 5. podpisana klauzula RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (wzór stanowi załącznik nr 15 do Programu);
 6. podpisana zgoda RODO  (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 7. podpisane oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).