W dniach 26-31.01.2024 r., na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.35.2024 Wójta Gminy Świerklany z dnia 26 stycznia 2024 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklany na lata 2024-2025.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/255/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Świerklany w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informacje o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Świerklany.

Informujemy, że we wskazanym terminie wpłynęło 7 opinii i sugestii, które wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostaną przekazane Radzie Gminy Świerklany.