Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXIV sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.11.2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2024-2028.
 7. Budżet Gminy Świerklany na rok 2024:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  2. przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  3. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  4. dyskusja nad przedstawionym projektem;
  5. podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 479/LXXIII/23 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 233/XXXVII/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 listopada 2017r. sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 442/LXVIII/23 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 298/XLIV/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 listopada 2021r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świerklany na lata 2024-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 17. Podęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklany na 2024 rok.
 20. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha