OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANCH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Miejsce i adres jednostki

  Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach
  ul. Kościelna 85
  44-266 Świerklany

 2. Określenie stanowiska urzędniczego

  Starszego referenta ds. ekonomicznych
  Wymiar 1 etat

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

  Wymagania niezbędne:

  1. obywatelsko polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na ww. stanowisku,
  6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, oprogramowanie MS Word, MS Excel,
  7. wykształcenie wyższe (o kierunku: ekonomia, finanse, finanse i rachunkowość, administracja),
  8. znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa w szczególności z zakresu ustaw:  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy – Kodeks Pracy, ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfer budżetowych  oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

  Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Uchwały Rady Gminy Świerklany nr 233/XXXVII/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerklany, (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 6313),
  2. znajomości programu Vulcan Płace, Płatnik,
  3. posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  4. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych na podobnym stanowisku,
  5. predyspozycje osobowościowe:
   1. samodzielność w organizowaniu i planowaniu działań własnych,
   2. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
   3. umiejętność pracy w zespole,
   4. obowiązkowość, sumienność, uczciwość, bezstronność,
   5. zdolności analityczne,
   6. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. Terminowe przygotowanie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek, a w tym:
   1. naliczanie przy użyciu programu płacowego, na podstawie danych przekazanych pisemnie z obsługiwanych jednostek oraz GZOPO, wszystkich składników wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy;
   2. sporządzanie list płac oraz przelewów imiennych;
   3. sporządzanie zestawień zbiorczych z dokonanych wypłat.
  2. Sporządzanie przelewów potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, z podziałem na poszczególne fundusze ZUS oraz na podatek dochodowy;
  3. Dokonywanie innych potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, na podstawie pisemnej informacji od dyrektorów jednostek obsługiwanych lub na pisemny wniosek pracownika;
  4. Sporządzanie i przesyłanie określonych przepisami prawa deklaracji i informacji dla ZUS;
  5. Sporządzanie i przekazywanie określonych przepisami prawa deklaracji i informacji do urzędu skarbowego;
  6. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników;
  7. Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników obsługiwanych jednostek;
  8. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz o osiągniętych przychodach (dochodach) ze stosunku pracy, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ERP-7;
  9. Sporządzanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu dla zatrudnionych emerytów i rencistów oraz przesyłanie tej informacji do ZUS;
  10. Rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i innych wynikających z przepisów prawa pracy, prowadzenie kart zasiłkowych;
  11. Przygotowywanie merytorycznie spraw związanych z udzielaniem w Zespole zamówień publicznych.
  12. Sporządzanie informacji rocznych IWA.
  13. Przygotowywani informacji w celu sporządzenia analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
  1. praca w pełnym wymiarze etatu,
  2. praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
  3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin, na piętrze budynku, budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych.

 6. Informacja o wskaźniku zatrudnieni osób niepełnosprawnych
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 7. Wymagane dokumenty
  1. oryginał oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,
  2. list motywacyjny,
  3. curriculum vitea z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniez pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  9. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
  10. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie (tj. dyplomy, świadectwa, kursy kwalifikacyjne lub inne  dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje),
  11. kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy,
  12. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – załącznik nr 2.
  13. w przypadku podania dobrowolnych danych osobowy należy wypełnić i przedłożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3.

   UWAGA:
   • List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
   • Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
   • Dokumenty należy składać w języku polskim, w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku należy dołączyć ich tłumaczenie przysięgłe.

 8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 grudnia 2023 roku do godz. 15:00,  w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach – I piętro Urzędu Gminy Świerklany pokój nr 1.30, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Starszego referenta ds. Ekonomicznych”.
  Dokumenty, które wpłyną do GZOPO w Świerklanach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GZOPO w Świerklanach).
  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej naboru, o czym zostaną indywidualnie powiadomieni.

 9. Informacje dodatkowe
  1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, o terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieniu drogą telefoniczną bądź w inny skuteczny sposób,
  2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do GZOPO w Świerklanach,
  3. planowane zatrudnienie: luty 2024 roku,
  4. dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 430 46 66 lub 32 430 40 93.
  5. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZOPO oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Świerklany,
  6. dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Dokumenty naboru pozostałych osób, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
  7. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informuje się, że:
   1. administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentacji aplikacyjnych jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu – Kamila Gąsior,
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze,
   3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom zewnętrznych,
   4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
   5. może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,
   6. posiadanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 Kp (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – tj Dz. U. z 2023, poz. 1465 z póź. zm.) oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r., - tj. Dz. U. z 2022, poz. 530)
   7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować, że złożone dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

   Dyrektor GZOPO w Świerklanach
  /-/ Kamil Gąsior
Świerklany, dnia 30 listopada 2023 roku