Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 28 listopada 2023r. o godz. 14:15 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXXIII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 października 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 224/XXXII/21 z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 329/XLVIII/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świerklany w roku szkolnym 2022/2023.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha