herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

przetargi

 

 

Ogłoszenie o Przetargach

 

     WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA

 

przetarg  ustny nieograniczony w formie licytacji na  sprzedaż nieruchomości 

- działki nr 897/40  stanowiącej  własność Gminy. 

 

I.   Informacje o  działce  

  -  księga wieczysta GL1Y/00159074/0;   

  -  jednostka rejestrowa nr 2324

  -  powierzchnia  0,0371 ha;

  -  działka jest niezabudowana, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej,

     kanalizacyjnej oraz gazowej , nieogrodzona, posiada dojazd  od drogi – bocznej od  

      ul. Boguszowickiej posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu;

  -  przeznaczenie nieruchomości - „ A 10 MNU  -  tereny zabudowy mieszkaniowej 

     jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

-  działka ze względu  na swoją powierzchnię nie nadaje się do samodzielnej zabudowy

    mieszkaniowej.

 

II.  Cena wywoławcza  netto  –  21 500zł.

 

III. Obciążenia nieruchomości 

  -  w dziale III księgi wieczystej są zapisane obciążenia - służebności drogowe i prawa  

     drogowe, nie dotyczące przedmiotowej działki;    

IV. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

V.  Termin i miejsce przetargu -  7 lipca 2016r. o godz. 1000  w sali  nr  28 na I piętrze  budynku Urzędu Gminy  Świerklany.  

VI. Wadium 

       Wadium w wysokości  3000 zł należy wnieść do dnia 4 lipca 2016r.

przelewem na  rachunek  bankowy Urzędu Gminy  Świerklany: Bank Spółdzielczy  w Jastrzębiu  Zdroju nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.   

Wadium zwraca się nie później  niż  przed  upływem  3 dni  po odwołaniu  lub  zamknięciu

przetargu. Wadium  wniesione  przez  zwycięzcę  przetargu, zalicza  się  na poczet  ceny 

nabycia nieruchomości. 

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

   Organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia  umowy  sprzedaży,  jeżeli zwycięzca przetargu  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie spisania umowy,  podanym w zawiadomieniu . Wpłacone  wadium  nie podlega  wówczas  zwrotowi.

VIII. Pozostałe informacje 

Lista osób zakwalifikowanych  do uczestnictwa w przetargu  zostanie  wywieszona  na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy  Świerklany w dniu 5.07.2016 r.  

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek  VAT.

Koszty związane z zawarciem  umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

Świerklany  dnia  02.06.2016r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

WÓJT  GMINY  ŚWIERKLANY  OGŁASZA

rokowania  na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy

Przedmiotem  rokowań jest następująca nieruchomość:

L.p.

Nr  działki

Powierz-chnia

w [m.2]

Nr księgi wieczystej

Położenie

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Świerklany.

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość  zaliczki

w zł

1.

2153

186

 

 

954

 

GL1Y/00037221/5

Ul. Kościelna

Obręb:

Jankowice k.m. 4

Zabudowana bud. mieszkalnym.

„A 1UO  -  tereny usług oświaty na których dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów na inne funkcje nieuciążliwe dla środowiska.”

32 000

3936

 

Działka nr 2153/186 jest  uzbrojona, nieogrodzona, leży w rejonie objętym oddziaływaniem
szkód górniczych i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wymagającym remontu. 
Działka przylega do  drogi  gminnej.

 

Przetargi na  sprzedaż  przedmiotowej nieruchomości  odbyły  się 14.07.2014r. i 20.08.2014r.

 

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu  30 września 2014r. o godz.10oo
w siedzibie Urzędu Gminy Świerklanyw sali nr 28.

 

Zgłoszenie  sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie w terminie do dnia
26.09.2014r. do godz. 14.00
 w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany.   

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu zgłoszenia. Dotyczy to także ofert
składanych drogą pocztową.

Koperta zawierająca pisemne zgłoszenie powinna być oznaczona w następujący sposób:
„Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jankowicach
przy ul. Kościelnej – nie otwierać".

Zgłaszający proszony jest o zamieszczenie na kopercie swojego imienia, nazwiska
i adresu lub nazwy oraz siedziby.

           

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki najpóźniej do dnia 26.09.2014r.
 przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005

Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia  aktu notarialnego.

           

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Zaliczkę wniesioną przez zgłaszającego, którego cena została wylicytowana zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie jednak  nie później niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

 

Zaliczka wpłacona przez zgłaszającego przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli:

- nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia w wyznaczonym przez Sprzedającego 

  terminie,

- uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego  w wyznaczonych

   przez sprzedającego terminach.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przeprowadzenia rokowań 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany,  pok. Nr 14 lub pod nr tel.

(32) 4327513 do dnia 01.10.2014r..

                     

 


WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA

 

II  przetarg  ustny nieograniczony w formie licytacji na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy

Przedmiotem  przetargu jest następująca nieruchomość:

L.p.

Nr  działki

Powierz-chnia

w [m.2]

Nr księgi wieczystej

Położenie

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Świerklany.

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość  wadium

w zł

1.

2153

186

 

 

954

 

GL1Y/00037221/5

Ul. Kościelna

Obręb:

Jankowice k.m. 4

Zabudowana bud. mieszkalnym.

„A 1UO  -  tereny usług oświaty na których dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów na inne funkcje nieuciążliwe dla środowiska.”

50 000

5000

 

 

Działka nr 2153/186 jest  uzbrojona, nieogrodzona, leży w rejonie objętym oddziaływaniem szkód

górniczych i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wymagającym remontu.  

Działka przylega do  drogi  gminnej.

I przetarg odbył  się 14.07.2014r. i został  zakończony wynikiem negatywnym.

Warunki uczestnictwa  w przetargu :

-         wniesienie wadium  do dnia 13.08.2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych  do uczestnictwa w przetargu  zostanie  wywieszona  na tablicy

ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy  Świerklany w dniu 14.08.2014 r. 

Przetarg rozpocznie  się  w dniu  20.08.2014r. o godz. 1000  w sali  nr  28  na  I piętrze  budynku
Urzędu Gminy  Świerklany. 

Wadium należy  wnieść  gotówką  w Kasie Urzędu  lub przelewem na  rachunek  bankowy
Urzędu Gminy  Świerklany:

Bank Spółdzielczy  w Jastrzębiu  Zdroju  39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.  

Wadium zwraca się nie później  niż  przed  upływem  3 dni  po odwołaniu  lub  zamknięciu

przetargu. Wadium  wniesione  przez  zwycięzcę  przetargu, zalicza  się  na poczet  ceny

nabycia nieruchomości.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek  VAT.

Koszty związane z zawarciem  umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia  umowy  sprzedaży,  jeżeli zwycięzca
przetargu  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu.
Wpłacone  wadium  nie podlega  wówczas  zwrotowi.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

                   

 

 


   WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA

 

przetarg  ustny nieograniczony w formie licytacji na  sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy. Przedmiotem  przetargu jest następująca nieruchomość:

L.p.

Nr  działki

Powierz-chnia

w [m.2]

Nr księgi wieczystej

Położenie

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Świerklany.

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość  wadium

w zł

1.

2153

186

 

 

954

 

GL1Y/00037221/5

Ul. Kościelna

Obręb:

Jankowice k.m. 4

Zabudowana bud. mieszkalnym.

„A 1UO  -  tereny usług oświaty na których dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów na inne funkcje nieuciążliwe dla środowiska.”

80 000

8000

 

 

 

 

 

 

  

 

Działka nr 2153/186 jest  uzbrojona, nieogrodzona, leży w rejonie objętym oddziaływaniem

szkód górniczych i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wymagającym remontu.  

Działka przylega do  drogi  gminnej.

Warunki uczestnictwa  w przetargu :

-         wniesienie wadium  do dnia 09.07.2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych  do uczestnictwa w przetargu  zostanie  wywieszona  na tablicy

ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy  Świerklany w dniu 10.07.2014 r. 

Przetarg rozpocznie  się  w dniu  14.07.2014r. o godz. 1000  w sali  nr  28 
na  I piętrze  budynku Urzędu Gminy  Świerklany. 

Wadium należy  wnieść  gotówką  w kasie urzędu  lub przelewem
na  rachunek  bankowy Urzędu Gminy  Świerklany:

Bank Spółdzielczy  w Jastrzębiu  Zdroju  39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.  

Wadium zwraca się nie później  niż  przed  upływem  3 dni  po odwołaniu  lub  zamknięciu

przetargu. Wadium  wniesione  przez  zwycięzcę  przetargu, zalicza  się  na poczet  ceny

nabycia nieruchomości.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek  VAT.

Koszty związane z zawarciem  umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia  umowy  sprzedaży,  jeżeli zwycięzca przetargu 

nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu.
Wpłacone  wadium  nie podlega  wówczas  zwrotowi.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

 

WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA

 

II  przetarg  ustny nieograniczony w formie licytacji na  sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Przedmiotem  przetargu są następujące nieruchomości:L.p.

Nr  działki

Powierz-chnia

w [m.2]

Nr księgi wieczystej

Położenie

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Świerklany.

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość  wadium

w zł

2

2087

4

 

 

1330

 

GL1Y/00082659/4

Ul. Stokrotkowa

Obręb: Świerklany Górne k.m.1

„ C 8 MNU  -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

59 400

5000

3.

2153

186

 

 

954

 

GL1Y/00037221/5

Ul. Kościelna

Obręb:

Jankowice k.m. 4

Zabudowana bud. mieszkalnym.

„A 1UO  -  tereny usług oświaty na których dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów na inne funkcje nieuciążliwe dla środowiska.”

50 000

5000

 

 

 


Działka  2087/4 jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona.  

Działki posiadają  dostęp  do  dróg  gminnych.

Warunki uczestnictwa  w przetargu :

-          wniesienie wadium  do dnia 10.10.2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych  do uczestnictwa w przetargu  zostanie  wywieszona  na tablicy

ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy  Świerklany w dniu 11.10.2013 r. 

Przetarg rozpocznie  się  w dniu  16.10.2013r. o godz. 1000  w sali  nr  28  na  I piętrze  budynku
Urzędu Gminy  Świerklany. 

Wadium należy  wnieść  gotówką  w Kasie Urzędu  lub przelewem na  rachunek
  bankowy Urzędu Gminy  Świerklany:

Bank Spółdzielczy  w Jastrzębiu  Zdroju  39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.  

Wadium zwraca się nie później  niż  przed  upływem  3 dni  po odwołaniu  lub  zamknięciu

przetargu. Wadium  wniesione  przez  zwycięzcę  przetargu, zalicza  się  na poczet  ceny

nabycia nieruchomości.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek  VAT.

Koszty związane z zawarciem  umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia  umowy  sprzedaży,  jeżeli zwycięzca przetargu 
nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu. Wpłacone  wadium  nie podlega  wówczas  zwrotowi.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Powierz-chnia

w [m.2]

Nr księgi wieczystej

Położenie

 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Świerklany.

Cena wywoławcza netto w zł

Wysokość wadium

w zł

1.

 

1880

107

i 1558

107

 

415

 

GL1Y/00114392/8

GL1Y/00135560/0

Ul. Księdza. Ligonia

Obręb: Świerklany Dolne k.m.1

„ U C - tereny usług centrotwórczych.”

20700

2500

2

 

2087

4

 

 

1330

 

GL1Y/00082659/4

Ul. Stokrotkowa

Obręb: Świerklany Górne k.m.1

„ C 8 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

59400

5000

3.

 

2153

186

 

 

954

 

GL1Y/00037221/5

Ul. Kościelna

Obręb:

Jankowice k.m. 4

Zabudowana bud. mieszkalnym.

„A 1UO - tereny usług oświaty na których dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów na inne funkcje nieuciążliwe dla środowiska.”

92937

9000

4.

354

20

355

20

356

20

 

4030

 

GL1Y/00095754/4

Ul. Świerklańska

Obręb:

Jankowice k.m. 2

„A 2 R - tereny rolnicze z dopuszczenim zabudowy związanej z produkcją rolną i hodowlaną..”

28500

3000

5.

 

635

64

 

 

1495

 

GL1Y/00002912/2

Ul. Jarzębinowa

Jankowice k.m. 2

„A 1 Mnnj - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

66692

6000

Działki poza nr 2153/186 są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone.

Działki posiadają dojazd do dróg gminnych.

Warunki uczestnictwa w przetargu :

  • wniesienie wadium do dnia 01.08.2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniu 02.08.2013 r.

Przetarg rozpocznie się w dniu 07.08.2013r. o godz. 1000 w sali nr 28 na I

piętrze budynku Urzędu Gminy Świerklany.

Wadium należy wnieść gotówką w Kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

Urzędu Gminy Świerklany:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu

przetargu. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny

nabycia nieruchomości.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek VAT.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zwycięzca przetarg

u nie stawi się bez usprawiedliwieniaw miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

WÓJT  GMINY ŚWIERKLANY   OGŁASZA:

 

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Stokrotkowej,

obręb Świerklany Górne, k. m. 1, działka nr 2087/4 o pow. 1330 m 2, 

opisana w K.W. Nr GL1Y / 00082659 / 4

cena wywoławcza 65 000,00 zł (plus podatek VAT 23 %);
wysokość wadium 6 000,00 zł.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklany nieruchomość położona jest

w terenie „C 8 MNU – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami".
Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona.
Działka posiada uregulowany dojazd od drogi gminnej ul. Stokrotkowej.
Nieruchomość jest obciążona służebnościami drogowymi, nie jest obciążona hipotekami.
Warunki uczestnictwa w przetargu :
wniesienie wadium do dnia 05.01.2012 r.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniu 09.01.2012 r.

Przetarg rozpocznie się w dniu 12.01.2012r. o godz. 1000 w sali nr 28 na I piętrze

budynku Urzędu Gminy Świerklany.
Wadium należy wnieść gotówką w Kasie Urzędu lub przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Gminy Świerklany:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.
Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek VAT.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zwycięzca przetargu

nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscui terminie podanym w zawiadomieniu.
Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

Świerklany dnia 16.11.2011r.

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja o wynikach przetargu

Na  podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie  nieruchomości – podaje się do publicznej  wiadomości  informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

  I.  Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

06. 10. 2016 rok;   Urząd  Gminy  Świerklany      

 II.  Oznaczenie nieruchomości

 Obręb:  Jankowice  k.m. 2;  K.W.  GL1Y / 00159074/0.

III.  Inne  dane dotyczące przetargu:

L.p. Nr działki Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena  osiągnięta  na  przetargu 

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej  jako  nabywca  nieruchomości
1. 897 / 40 1

13 000

13130 Piotr Gierczak

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Uwaga:

Kwoty  w kolumnach  4 i 5  są  kwotami netto.  

Przewodniczący  komisji  przetargowej

                                                                                      Czesław  Fydrych    

 

 

 

Na  podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie  nieruchomości – podaje się do publicznej  wiadomości  informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

  I.  Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

07. 07. 2016 rok;   Urząd  Gminy  Świerklany      

 

 II.  Oznaczenie nieruchomości

 Obręb:  Jankowice  k.m. 2;  K.W.  GL1Y / 00159074/0.

III.  Inne  dane dotyczące przetargu:

L.p. Nr działki Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena  osiągnięta  na  przetargu 

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej  jako  nabywca  nieruchomości
1. 897 / 40 1 21500 - - - - - -

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

Uwaga:

Kwota  w kolumnie  4  jest kwotą  netto.  

                                   Przewodniczący  komisji  przetargowej

                                                                                                     (-)  Czesław  Fydrych           

 

 

NFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

I. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

17. 06. 2015 rok; Urząd Gminy Świerklany

II. Oznaczenie nieruchomości

1. Obręb: Świerklany Górne k.m. 1; K.W. GL1Y / 00098144/6 .

III. Inne dane dotyczące przetargu:

L.p.

Nr działek

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Roczna wartość czynszu dzierżawnegowywoławcza

[ q ]

Najwyższa roczna wartość czynszu dzierżawnego osiągnięta na przetargu

[ q ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

1.

269/50, 270/50, 171/12, 172/12

5

4,89

33,5

Dawid Fojt

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Przewodniczący komisji przetargowej

 Czesław Fydrych

 

 

 

Na  podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie

przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie  nieruchomości – podaje
się do publicznej  wiadomości  informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:

 

  I.  Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

 

20. 08. 2014 rok;   Urząd  Gminy  Świerklany      

             

 II.  Oznaczenie nieruchomości

 

             Obręb:  Jankowice  k.m. 4;  K.W.  GL1Y / 00037221/5.

 

III.  Inne  dane dotyczące przetargu:

 

L.p.

Nr działki

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena  osiągnięta  na  przetargu 

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej  jako  nabywca  nieruchomości

1.

2153 / 186

0

50 000

- - - --

 

- - - -

 

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Uwaga:

Kwota  w kolumnie  4  jest kwotą netto.   

 


 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU

 

Na  podstawie § 12 Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie  nieruchomości – podaje się do publicznej  wiadomości  informację o wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego:

 

  I.  Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

 

14. 07. 2014 rok;   Urząd  Gminy  Świerklany      

             

 II.  Oznaczenie nieruchomości

 

  1. Obręb:  Jankowice  k.m. 4;  K.W.  GL1Y / 00037221/5.

 

III.  Inne  dane dotyczące przetargu:

 

L.p.

Nr działki

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa  w  przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena  osiągnięta  na  przetargu 

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej  jako  nabywca  nieruchomości

1.

2153 / 186

0

92 937

- - - --

 

- - - -

 

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Uwaga:

Kwota  w kolumnie  4  jest kwotą netto.   
 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości – podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

 

I. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

 

07. 08. 2013 rok; Urząd Gminy Świerklany
 

II. Oznaczenie nieruchomości

 

  1. Obręb: Świerklany Dolne k.m. 1; K.W. GL1Y / 00114392/8 i 135530/0.

  2. Obręb: Świerklany Górne k.m. 1; K.W. GL1Y / 00082659/4.

  3. Obręb: Jankowice k.m. 4; K.W. GL1Y / 00037221/5.

  4. Obręb: Jankowice k.m. 2; K.W. GL1Y / 00095574/4.

  5. Obręb: Jankowice k.m. 2; K.W. GL1Y / 00002912/2.

 

III. Inne dane dotyczące przetargu:

 

L.p.

Nr działki

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena osiągnięta na przetargu

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

1.

1880 / 107

1558 / 107

1

20 700

20 910

Grzegorz

i Bożena Kula

2.

2087 / 4

0

59 400

- - - - -

 

- - - -

 

3.

2153 / 186

0

92 937

- - - --

 

- - - -

 

4.

354 / 20

355 / 20

356 / 20

1

28 500

28 790

Remigiusz Kula

5.

635 / 74

0

66 692

- - - - -

 

- - - - -

 

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 

Uwaga:

Ceny w kolumnie 4 i 5 są cenami netto.

 

Przewodniczący komisji przetargowej

Czesław Fydrych Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości – podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

 

I. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

 

06. 12. 2012 rok; Urząd Gminy Świerklany

  1.  

II. Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb: Jankowice k.m. 2; K.W. GL1Y / 00120428 / 5.

 

III. Inne dane dotyczące przetargu:

 

L.p.

Nr działki

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena osiągnięta na przetargu

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

1.

588 / 74

1

11 000

11 110

 

Mateusz Kozak

 

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 

 

Uwaga:

Ceny w kolumnie 4 i 5 są cenami brutto -

transakcja będzie zwolniona z podatku VAT.

 

 

----------------------------------------------

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości – podaje się do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:

 

I. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

 

16. 06. 2011 rok; Urząd Gminy Świerklany

  1.  

II. Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb: Świerklany Górne k.m. 3; K.W. GL1Y / 00067253 / 7.

 

III. Inne dane dotyczące przetargu:

 

L.p.

Nr działki

Liczba stron dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości

[ zł ]

Najwyższa cena osiągnięta na przetargu

[ zł ]

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

1.

629 / 50

1

120 000

121 200

 

Daniel Bulenda

 

 

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

 

 

Uwaga:

Ceny w kolumnie 4 i 5 są cenami brutto -

transakcja będzie zwolniona z podatku VAT.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości

- działki nr 897/40 stanowiącej własność Gminy.

 

I. Informacje o działce

- księga wieczysta GL1Y/00159074/0;

- jednostka rejestrowa nr 2324;

- powierzchnia 0,0371 ha;

- działka jest niezabudowana, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej,

kanalizacyjnej oraz gazowej , nieogrodzona, posiada dojazd od drogi – bocznej od

ul. Boguszowickiej posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu;

- przeznaczenie nieruchomości - „ A 10 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.”

- działka ze względu na swoją powierzchnię nie nadaje się do samodzielnej zabudowy

mieszkaniowej.

 

II. Cena wywoławcza netto – 21 500zł.

 

III. Obciążenia nieruchomości

- w dziale III księgi wieczystej są zapisane obciążenia - służebności drogowe i prawa

drogowe, nie dotyczące przedmiotowej działki;

 

 

IV. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

V. Termin i miejsce przetargu - 7 lipca 2016r. o godz. 1000 w sali nr 28

na I piętrze budynku Urzędu Gminy Świerklany.

 

VI. Wadium

Wadium w wysokości 3000 zł należy wnieść do dnia 4 lipca 2016r.

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerklany: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 39 8470 0001 2001 0012 9323 0005.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu

przetargu. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny

nabycia nieruchomości.

 

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zwycięzca przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie spisania umowy, podanym w zawiadomieniu . Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

VIII. Pozostałe informacje

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniu 5.07.2016 r.

Ceną nabycia nieruchomości będzie wylicytowana cena netto powiększona o podatek VAT.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Szczegółowe informacje są dostępne w UG Świerklany w pok. 14, tel. 032 4327513.

 

Świerklany dnia 02.06.2016r.

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326