herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na ławników na lata 2020-2023

14 maj 2019

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r.Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Świerklany, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.W związku...

« »

Aktualności

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r.
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Świerklany, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.
W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy Świerklany z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 3 ławników,
- do Sądu Rejonowego w Rybniku - 2 ławników w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników, oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7), oraz Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (dz. U. Nr 121. Poz.693).
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).
5. 2 aktualne zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
7. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Rada Gminy Świerklany będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW:
- karta zgłoszenia (plik PDF)
- lista zgłoszeń (plik PDF)
- wzory oświadczeń kandydata na ławnika (plik DOC)
Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Świerklany w biurze nr 1.06 (I piętro).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek - środa godz. od 7:30 do 15:30
- czwartek godz. od 7:30 do 17:00
- piątek godz. od 7:30 do 14:00
w Urzędzie Gminy Świerklany w Kancelarii Ogólnej pok. 0.07, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat na ławnika”.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 32/4327502 lub 32/4327500.

OŚWIADCZENIE

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Karta zgłoszenia na ławnika 2020-2023

 

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326