herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy zainteresowani są otrzymaniem pomocy z Urzędu Gminy Świerklany w zakresie dowozu ich dzieci na zajęcia do szkół i przedszkoli w przyszłym roku szkolnym - 2019/2020, informujemy o terminach składania wniosków. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej, jak również udzielane są one pod numerem telefonu (32) 432 75 32.

Informujemy, że:

1) rodzice zainteresowani skorzystaniem ze organizowanego przez Gminę dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, powinni złożyć stosowne wnioski do dnia 3 lipca br. do Urzędu Gminy Świerklany;

2) rodzice, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę swoim dzieciom do szkół i przedszkoli, zainteresowani uzyskaniem zwrotu kosztów tego dowozu, powinni złożyć stosowne wnioski do dnia 15 lipca br. do Urzędu Gminy Świerklany (prosimy także o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 132 Wójta Gminy Świerklany w sprawie zasad zwrotu kosztów takiego dowozu – dostępny pod adresem http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/1709/wiadomosc/474046/zarzadzenie_nr_w00501322019_w_sprawie_zasad_zwrotu_kosztow_przej)

Przypominamy, że na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2018.996 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do:

1) zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

2) zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

3) zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Wniosek na dowóz ucznia niepełnosprawnego

 

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326