herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 11 kwietnia 2018r. o godz. 8,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15.03.2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Świerklany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach w 2017 roku oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2017-2019, w roku 2017.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326